home
Doneaza Online!
Depozitele CeRe
Intra in cont
Intra in cont si poti participa la site-ul CeRe
Nu ai cont?
Newsletter CeRe
Sunt de acord sa primesc mailuri CeRe

Legislatie care reglementeaza participarea publicului la luarea deciziilor

modificat marţi, 10 mai 2011

  
Cadrul general

 • Constitutia Romaniei este primul document care stabileste cateva drepturi esentiale in ceea ce priveste posibilitatea cetatenilor de a interveni in decizia publica: dreptul la asociere, dreptul la informare si obligatia autoritatilor de a informa, dreptul de a organiza si participa la mitinguri, demonstratii, dreptul la petitionare, obligatia statului de a raspunde pentru prejudiciile cauzate, dreptul la initiativa legislativa, etc.
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public (modificata de: Legea 371/2006; Legea 380/2006; Legea 188/2007) reglementeaza accesul tuturor celor interesati la informatii si documente care rezulta din activitatea autoritatilor si institutiilor publice, precum si a regiilor autonome. Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 includ Model Cerere, Modele reclamatie administrativa, Model Raspuns la reclamatie, Model Raspuns la cerere, etc. 
 • Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica reglementeaza posibilitatea de a interveni in procesul decizional si obligatiile pe care le au autoritatile in sensul facilitarii participarii publicului la procesul decizional.  Aceasta a fost completata de Legea 242/2010.
 • Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificari in aprilie 2010 republicata cu modificari in august 2004. De la republicare a mai fost modificata de: Legea 49/2007; Legea 173/2007; Legea 194/2007. Fara a introduce obligativitatea consultarilor, ultima modificarea din 2007 (L. 194/2007)prevede includerea in prezentarea evaluarii impactului actelor normative a unei sectiuni referitoare la consultarile derulate in vederea elaborarii proiectului de act normativ, organizatiile si specialistii consultati, esenta recomandarilor primite; precum si o sectiune despre activitatile de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ.
 • Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, modificata si republicata in 2004, asigura si reglementeaza dreptul cetatenilor de a-si exprima opiniile politice, sociale sau de alta natura, de a organiza si de a participa la mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si orice alte intruniri. Republicată în MO nr. 223/ 15 martie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosului administrativ, reglementeaza modul de solutionare a litigiilor dintre cetateni si autoritatile publice atunci cand drepturile si interesele cetatenilor sunt lezate de acte administrative ilegale sau de refuzul autoritatilor de a raspunde cetatenilor in conditiile prevazute de lege. Modificata de: OUG 190/2005; L. 262/2007; OUG 100/2007 aprobata cu modificari de L. 97/2008; L. 100/2008
 • Ordonanta Guvernului 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, rectificata si aprobata cu modificari de Legea 233/2002 , reglementeaza modul de exercitare de catre cetateni si organizatii legal constituite a dreptului de a adresa autoritatilor publice petitii.

Procesul decizional la nivelul Parlamentului si Administratiei Centrale

 • Regulamentul Camerei Deputatilor si Regulamentul Senatului Regulamentele celor doua camere ale Parlamentului Romaniei nu prevad obligativitatea consultarilor publice, insa contin cateva referiri la felul in care comisiile pot lucra cu cetatenii.
 • In etapa de avizare a legii in comisiile de specialitate, in Regulamentul Camerei Deputatilor se precizeaza ca „Biroul fiecarei comisii a Camerei Deputatilor: [...] f) invita sa ia parte la lucrarile comisiei reprezentanti ai societatii civile, ai asociatiilor patronale, profesionale sau sindicale, ... si ai altor persoane juridice, precum si persoane fizice, la solicitarea membrilor comisiei, a Guvernului si a persoanelor interesate". Comisiile pot, de asemenea, organiza consultari cu reprezentanti ai societatii civile, la propunerea membrilor comisiei (art. 46 g). In art. 55 (2) se precizeaza urmatoarele: Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor pot invita sa participe la lucrari persoane interesate, reprezentanti ai unor organizatii neguvernamentale si specialisti.
 • Gasim prevederi referitoare la prezenta anumitor persoane interesate la sedintele comisiilor de specialitate si in Regulamentul Senatului, dar care nu pun problema consultarii cetatenilor ori a reprezentantilor unor organizatii neguvernamentale. Biroul Permanent al Senatului este cel care „hotaraste conditiile si limitele participarii" unor persoane interesate la sedintele comisiilor, dupa ce acestea au inaintat in prealabil o cerere „scrisa si motivata" in acest sens (art. 60 (3)).
 • Actele si documentele comisiilor Senatului pot fi consultate de persoane interesate numai cu aprobarea biroului comisiei (art. 65 (3)).
 • In general, sedintele celor doua camere sunt publice, cu exceptia cazurilor in care se hotaraste de catre deputati si senatori, cu votul majoritatii acestora, ca ele sa fie secrete.
 • Legea 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, modificata de legea 76/2004 reglementeaza dreptul cetatenilor de a initia propuneri legislative.
 • Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social cu modificarile ulterioare. Acest act normativ este important din perspectiva participarii publice pentru ca stabileste obligatia initiatorilor de a consulta CES cu privire la acele acte normative, programe si strategii nationale sau sectoriale in domeniile care fac obiectul de activitate al CES. Din CES fac parte partenerii sociali (patronate si sindicate) si reprezentanti ai Guvernului. La cererea guvernului, reprezentanti ai acestuia pot fi inlocuiti de reprezentanti ai altor asociatii profesionale, organizatii neguvernamentale si ai altor asemenea organizatii ale societatii civile. Modificata de Legea nr.492/2001, Legea nr.58/2003, HG nr.1115/2004, OUG nr.41/2006, Legea nr. 451/2006.
 • Legea nr.90/2001 cu modificarile ulterioare privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor. Conform acesteia, „pentru rezolvarea unor probleme din competenta sa, Guvernul poate constitui organisme cu caracter consultativ".
 • Hotararea Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente prevede posibilitatea ca „la lucrarile consiliilor interministeriale, ale comisiilor si grupurilor de lucru subordonate pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor administratiei publice, ai institutiilor academice si de invatamant superior, ai organizatiilor societatii civile ...". Rectificata in MO nr.711/5 august 2005. Modificata de HG nr.13/2009 si de HG nr. 98/2010
 • Hotararea Guvernului 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, modificata prin HG 1226/ 2007, contine prevederi referitoare la consultarea organizatiilor neguvernamentale, partenerilor sociali, asociatiilor profesionale si a reprezentantilor sectorului privat. Modelul de propunere de politica publica continut de HG contine sectiuni referitoare la procesul de consultare - sectiunea 8.
 • Hotararea Guvernului nr. 561/2009  pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii. Face referire la legea 52/2003. Se refera si la: consultarile cu partenerii sociali pentru acte normative cu caracter economico-social, consultari realizate in cadrul comisiilor de dialog social; consultarile cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale; consultarile interinstitutionale. Abroga HG nr.1226/2007 si HG nr.161/2008.
 • Hotararea Guvernului 1226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative si a proiectelor de documente de politici publice, modifica HG 775/2005. Se refera si la: consultarile cu partenerii sociali pentru acte normative cu caracter economico-social, consultari realizate in cadrul comisiilor de dialog social; consultarile cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale; consultarile interinstitutionale.
 • Hotararea Guvernului nr.1361/2006 cu privire la continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului, se refera la modul in care Guvernul prezinta si motiveaza proiectele de ordonanta, de ordonanta de urgenta si de hotarare ce au un impact asupra domeniilor social, economic si de mediu, asupra bugetului general sau asupra legislatiei in vigoare.
  Sectiunea 6 se refera la „Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ" si sectiunea 7 se refera la „Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ".
 • Hotararea Guvernului nr. 314/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social in cadrul unor ministere si al prefecturilor, modificata de HG 569/2002. Membri in comisiile de dialog social sunt si reprezentanti ai patronatelor si sindicatelor.

Procesul decizional la nivelul administratiei locale

 • Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificari in februarie 2007. Reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice locale. Contine prevederi importante pentru participarea cetatenilor la luarea deciziilor publice: principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale; publicarea proceselor-verbale ale sedintelor de consiliu si a hotararilor cu caracter normativ; dreptul cetatenilor de a propune Consiliului Local sau Judetean proiecte de hotarari; obligatia consilierilor locali de a organiza periodic intalniri cu cetatenii si de a acorda audiente; delegatii satesti; dreptul cetatenilor de a cere dizolvarea consiliului local; etc. Republicata in: MO nr. 123/ 20 februarie 2007. Dupa republicare, a fost modificata de OUG 20/2008; Legea 35/2008; OUG 66/2008; Legea 131/2008, OUG 105/2009, legea 375/2009, legea 59/2010, legea 264/2010.
 • Legea 273/2006 privind finantele publice locale. Modificata de: OUG nr. 46/2007 aprobata prin L 34/2008; OUG nr. 64/2007 aprobata cu modificari prin Legea 109/2008; OUG nr. 28/2008, OUG 91/2009, OUG 111/2009, Legea 329/2009, OUG 57/2010, OUG 63/2010. Stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in domeniul finantelor publice. Din perspectiva participarii publice, Legea finantelor publice locale: afirma transparenta procesului bugetar; contine prevederi legate de obligatia autoritatilor de a publica proiectului de buget; contine prevederi cu privire la dezbaterea publica a proiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia si cu privire la prezentarea contului anual de executie a bugetului local in sedinta publica; stabileste procedura prin care cetatenii pot depune contestatii cu privire la proiectul de buget local.


Legislatie specifica - urbanism

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul - Versiune actualizata la data de 16/07/2006 modificata prin legea 168/2007 si prin Ordonanta 27/2008 - inca neaprobata prin lege. Aceasta lege contine prevederi importante pentru informarea si consultarea comunitatii cu privire la activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism. Vezi sectiunea 6. Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor urmeaza sa elaboreze Procedura de informare si consultare a publicului pentru planurile de urbanism si amenajarea teritoriului. Urmareste site-ul CeRe pentru a descarca procedura, indata ce aceasta va fi aprobata!

Legislatie specifica - mediu

 • Hotararea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Aceasta hotarare contine prevederi importante despre informarea si consultarea cetatenilor in elaborarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
 • Legea nr. 86/2000, modificata de Legea 24/2008 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998. Conventia garanteaza accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu. Conform acesteia „publicul va avea acces la informatii, va avea posibilitatea sa participe la luarea deciziilor si va avea acces la justitie in problemele de mediu, fara nici o discriminare bazata pe cetatenie, nationalitate sau domiciliu, iar in cazul persoanelor juridice, fara discriminare bazata pe locul in care sunt inregistrate sau in care se afla centrul efectiv al activitatilor lor".
 • In urma ratificarii Conventiei de la Aarhus, Guvernul a adoptat Hotararea nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul si Hotararea nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul. Aceasta are ca obiectiv realizarea obligatiilor rezultate din Conventie.
 • Ordinul nr. 1385/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deseurilor, adoptate sau aprobate la nivel national, regional si judetean. Aceasta procedura stabileste modalitatile detaliate de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deseurilor.
 • Hotararea Guvernului nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private. Conform acesteia, publicul interesat are posibilitatea de a participa efectiv si din timp la procesul de luare a deciziilor de mediu, de a se documenta si a transmite comentarii si opinii autoritatii competente pentru protectia mediului, cand toate optiunile sunt deschise si inaintea luarii deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu.

Text actualizat in ianuarie 2011.

RSS . © CeRe 2008-2018    Termeni si conditii     Politica de securitate